Մեր Մասին

 

Խնկիկյան էլեկտրոնիկս ՍՊԸ

 

ԽնկիկյանԷլեկտրոնիկսըհիմնադրվելէ 1969 թ-ինԱբրահամԽնկիկյանիկողմից.ընկերության տնորեննէ Շանթ Նշան Խնկիկյանը:

 

խնկիկյանէլեկտրոնիկսումարտադրումեւնաեւմատակարարումենէլեկտրոնայինվերահսկողականսարքեր: ընկերության մասնագիտություննէ նախագծել եւ արտադրել տարբեր համակարգների էլեկտրոնային կառավարիչներ, ավտոմատկեներատորիլարմանկարգավորիչներ, եւ այլ էլեկտրոնային հատուկ սարքեր:

 

ԽնկիկյանԷլեկտրոնիկսիարտադրանքը 100% նախագծվելեւիրականացվում էԽնկիկյանի հաստատությանհմուտինժեներներիկողմից.Արտադրությունըկատարվումէմիյաժամանակ եւ Հայաստանում:

  

 Մեր սկզբունքը

 

ԽնկիկյանԷլեկտրոնիկսիսկզբունքն ունպատակնէ Որակ, Ծառայություն, եւնորարարություն. Խնկիկյան Էլեկտրոնիկս բրենդը ապահովումէհաղորդակցություն, հարաբերությունեւ նվիրվածությունըհաճախորդի նկատմամբ,  մշտականհետադարձկապիմիջոցով :

 

 ԽնկիկյանԷլեկտրոնիկսընկերությունըհնարավորությունէունեցելաշխատելուհամաշխարհայինարդյունաբերականոլորտիառաջատարներիհետ, զարգացնելուեւառաջարկելուամենաժամանակակից արտադրանքը շուկայում.

 

Մեր երկու մասնաճյուղերը ունին հմուտ աշխատողներ եւ աշխատակիցներ, ովքեր հոգատարեն հաճախորդների սպասարկման.

 

 

  

 

 

Որակի քաղաքականություն

 

 ԽՆԿԻԿՅԱՆԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ-իորակի խիստվերահսկողությանհամակարգըվաստակումէհաճախորդներիվստահությունը;

 

ԽՆԿԻԿՅԱՆԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ-ի արտադրանքը նախագծվել է ի համապատասխան միջազգային նորմերի եւ տարբեր միջավայրի աշխատանքի համար:

 

 

 

Մեր ծառայությունը

 

Մենքկ՛իրագործենքձերգաղափարները  նախագծելով, ծրագրավորելովմինջեւարտադություն.

 

 

 

մեր լոգոն

 

 Logo